Alle blog-berichten (78)

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

door JAN DIRVEN en ROB KNIJFF- Iedereen wil wel dat de samenleving er steeds beter en mooier op wordt. Niet alleen economisch, maar ook sociaal en ecologisch. Maar de weg waarlangs dit nieuwe vergezicht moet worden bereikt, is geplaveid met vele nieuwe uitdagingen en obstakels die moeten worden overwonnen.HARDNEKKIGE MONDIALE PROBLEMEN

Op de VN-wereldtop ‘Earth Summit’ van 1992 in Rio de Janeiro,… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 3 Oktober 2008 op 18.00 — Geen reacties

TIP VAN DE IJSBERG

Column CHRIS KALDEN -Het belangrijkste sturingsparadigma van de overheid ligt in de verticale sfeer. In dit artikel worden de voor- en nadelen ervan belicht en wordt – terecht – een indringend pleidooi gehouden voor het geven van ruimte aan een ‘horizontale’ kijk op de dingen.Ik wil dit onderscheid tussen twee vaak gescheiden werelden ook vanuit een andere invalshoek graag onder de aandacht brengen: de formele bovenwereld van regels en… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 3 Oktober 2008 op 17.00 — Geen reacties

DE ONGETEMDE PROBLEMEN VAN ONZE TIJDSociologe en organisatiedeskundige prof. dr. PAULINE MEURS heeft iets met het zoeken naar oplossingen voor hardnekkige maatschappelijke problemen. Meurs: “Er is een grote neiging om in of/of termen te denken en om het ene sturingsmodel (verticaal) te willen vervangen door het andere (horizontaal).HARDNEKKIGE VRAAGSTUKKEN VEREISEN EEN LERENDE OVERHEIDdoor Rob KnijffPauline Meurs is hoogleraar… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 3 Oktober 2008 op 16.30 — Geen reacties

OP ZOEK NAAR NIEUWE WERKWIJZEN

Column ANDRÉ van der ZANDE- De overheid in de 21e eeuw is op zoek naar nieuwe legitimiteit, nieuwe rol- en taakopvattingen en daarbij behorende nieuwe werkwijzen. Kortom naar nieuw repertoire. Dit alles is uiteraard het directe gevolg van de thematieken.Deze thematieken zelf zijn namelijk maar voor een deel eenduidig. Die heerlijke eenduidigheid van de naoorlogse Wederopbouw, van communisme versus kapitalisme en van arm versus rijk.… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 3 Oktober 2008 op 16.00 — Geen reacties

"MENSEN VERBINDEN EN IN HUN KRACHT ZETTEN"

De ‘Rooie Draad’ van CEES VEERMAN:

In de bijna vijf jaar dat hij minister van Landbouw was, liet Cees Veerman veel ruimte aan zijn omgeving. Hij was weliswaar de baas, zette de bakens uit, maar verwachtte zowel van zijn ambtenaren..

door Rob Knijff en Jan Dirven

In de bijna vijf jaar dat hij minister van Landbouw was, liet Cees Veerman veel ruimte aan zijn omgeving. Hij was… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 3 Oktober 2008 op 15.30 — Geen reacties

MAKELAAR IN INNOVATIE

RINUS van de WAART - helpt ondernemers innoveren:

Om andere ondernemers te leren hoe zij moeten innoveren richtte de Limburgse ondernemer Rinus van de Waart in de zomer van 2003 met een groepje vooruitstrevende collega's zijn bedrijf KnowHouse op.'De overheid moet ondersteunen, niet voorzegge hoe het moet'door Rob KnijffOm andere ondernemers te leren hoe zij moeten innoveren richtte de Limburgse ondernemer Rinus van… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 3 Oktober 2008 op 15.00 — Geen reacties

SOCIOCRATISCHE BESLUITVORMING IN DE PRAKTIJK

De Nederlandse opvoedkundige en pacifist KEES BOEKE (1884-1966) zag in 1945 ‘Sociocratie’ als een manier om de gelijkwaardigheidsbeginselen van de Quakers, ook toe te passen in niet-religieuze organisaties. Zijn leerling Gerard Endenburg paste dit 'horizontale' principe toe in zijn bedrijf.ONDERWIJSVISIONAIR KEES BOEKE STARTTE IN 1926: DE EERSTE 'HORIZONTALE SCHOOL’Gerard Endenburg…
Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 3 Oktober 2008 op 14.30 — Geen reacties

IK ZEI NOG ZO: "GEEN KRANT!"

door DAVIED VAN BERLO en ROB OELE-Al jaren beijvert Jan Dirven zich om het begrip ‘horizontalisering’ bij LNV’ers tussen de oren te krijgen en de nieuwe vormen van maatschappelijke agendabouw die daarbij komen kijken. Bij LNV vinden we het lastig om met die verandering om te gaan. We moeten wennen aan het feit dat zowel binnen LNV als in onze omgeving de bijzondere en hiërarchische positie van het ministerie steeds meer wordt… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 3 Oktober 2008 op 14.00 — 2 commentaren

DE STRIJD TEGEN OVERREGULERING

Het lovenswaardige initiatief van drie departementen om schrijnende gevallen van overregulering samen met betrokkenen op te lossen, biedt tevens een uitgelezen kans voor het stimuleren van innovatieve horizontale werkprocessen. Een bijdrage van FROUKJE IDEMA: Dé overheid bestaat niet. Wel veel verschillende overheden, semi-overheden, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen met uiteenlopende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en speelruimte. Beleid en uitvoering van al deze… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 30 September 2008 op 0.30 — Geen reacties

DE SPAGAAT IN DE BESTUURLIJKE PIRAMIDE

'Ik dacht: als ik maar ruimte maak gaan mensen vanzelf wel rennen.Interview met: CHRIS KALDEN- door Rob Knijff en Jan Dirven -

Van januari 2002 tot mei 2007 zwaaide Chris Kalden als secretaris-generaal de scepter over het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij gaf ruimte voor andere en ook ongebruikelijke manieren van werken. Zijn oogmerk was het functioneren van de… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 25 September 2008 op 17.00 — Geen reacties

NIEUWE VORMEN VAN HORIZONTALISERING OP HET PLATTELAND

Het platteland verandert in veel gebieden onder stedelijke invloed steeds meer van een agrarisch productielandschap in een consumptielandschap. De landbouw verdwijnt niet, maar moet wel steeds meer rekening houden met andere waarden. Volgens INA HORLINGS: tijd voor nieuwe netwerken.Het onstuurbare plattelanddoor Ina HorlingsHet platteland verandert in veel gebieden onder stedelijke invloed steeds meer van een agrarisch…
Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 24 September 2008 op 18.00 — Geen reacties

NAAR EEN BETER FUNCTIONERENDE OVERHEID IN 6 STAPPEN

Het huidige kabinet heeft niet alleen een efficiëncy taakstelling voor de overheid in het regeerakkoord opgenomen, maar het wil ook dat de overheid verandert en beter gaat functioneren.Die dubbeldoelstelling is ingegeven door de gedachte dat vraagstukken, werkingsmechanismen en probleempercepties in de samenleving snel veranderen, waardoor oude beleidsroutines deels niet meer werken of slecht functioneren, maar ook nieuwe beïnvloedingsmechanismen en werkwijzen nodig zijn. Meent:… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 24 September 2008 op 17.30 — Geen reacties

HELENDE HELLINGEN EN EEN RUIMTELIJKE STRATEGIE

Door de veranderde marktomstandigheden staat de recreatiesector voor de opgave zich enerzijds moderner, professioneler en internationaler te profileren en anderzijds om meer verschillende doelgroepen aan te trekken. De landbouw zal alternatieve inkomstenbronnen moeten aanboren, wil zij op termijn overleven.

Nieuwe markten in het Heuvelland

door Ina HorlingsHet Zuid-Limburgse Heuvelland is één van de belangrijkste toeristische kerngebieden van… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 24 September 2008 op 17.00 — Geen reacties

JAN ROTMANS OVER ENERGIETRANSITIE

Een fundamentele omschakeling- Een energietransitie is een structurele verandering naar een duurzame energiehuishouding. Duurzaam betekent in dit geval: schoon, voor iedereen betaalbaar en beschikbaar waar en wanneer nodig.Een energietransitie is een ingrijpend proces waarbij we op een wezenlijk andere wijze energie gaan produceren en consumeren. Dit vergt een fundamentele omschakeling bij bedrijven, consumenten en overheid en kost… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 24 September 2008 op 17.00 — Geen reacties

HORIZONTALISERING EN INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

-

door TROND SELNES- In het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan van 2001 lanceerde de regering het begrip transitiebeleid als een antwoord op de behoefte aan meer duurzaamheid. Landbouw was een van de vier beleidsterreinen waarop transities nodig waren. De ontwikkelingen in de landbouw kwamen steeds meer op gespannen voet te staan met natuur- en landschapsontwikkeling, biodiversiteit, milieu, dierenwelzijn en behoud van natuurlijke… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 24 September 2008 op 17.00 — Geen reacties

HORIZONTALISERING? IK VIND HET MAAR NIKS

- "Doe mij maar verticale structuren. Gezagslijnen zijn helder, het netwerk is overzichtelijk, procedures zijn duidelijk en je hebt het gevoel dat je de zaken in de hand hebt. Kortom: het maakt het leven een stuk eenvoudiger". Een verhaal van GER VOS, directeur InnovatieNetwerk

"HORIZONTALISERING? Ik vind het maar NIKS"door GER VOS"Het lastige is", filosofeert Ger Vos, "dat de maatschappelijke werkelijkheid… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 24 September 2008 op 17.00 — Geen reacties

TRANSITIE EN 'DE KUNST' VAN HET VERANDEREN

Transitiewetenschapper JAN ROTMANS, hoogleraar Duurzame Systeeminnovaties en Transities aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft een dringend advies: “Sluit alle wettenmakers de komende jaren op! Geef geld aan honderd mensen om met goeie ideeën te komen voor de echt grote vraagstukken van deze tijd. Geef hen ruimte, vertrouwen en tijd om te zoeken, te leren en te experimenteren en kijk vervolgens welk vergezicht dit oplevert en het beste… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 24 September 2008 op 17.00 — Geen reacties

NIEUWE WERKPROCESSEN IN HORIZONTALE VERHOUDINGEN

VAN DENKEN NAAR DOEN!-door Jan Dirven-Verschillende overheden hebben in de loop der jaren de nodige pogingen ondernomen om steeds beter met maatschappelijke veranderingen om te gaan. Zij hebben ervaren dat dit leerproces vaak lang niet eenvoudig is.

Eén van de redenen hiervan is dat ordeningsmechanismen in de samenleving steeds meer horizontaliseren, dat wil zeggen zich ontwikkelen als gevolg van toenemende pluriformiteit en autonome dynamiek in de… Doorgaan

Toegevoegd door Horiz op 24 September 2008 op 16.30 — 1 commentaar

Maandarchieven

2020

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2023   Gemaakt door Jan Dirven.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden